138

خاتمه

از کتاب: آثار هرات

بحمد الله جلد ۳ آثار هرات از اثر توجهات معارف خواهانه جلالتمآب عالى عبدالرحیم خان نایب سالار صاحب از مطبعه فخریه زیور طبع یافت تاریخ ،اختتام ۱۳ شهر رجب المرجب سنه ۱۳۵۰ ق مطابق اول قوس سنه

۱۳۱۰ ش