138

منشی

از کتاب: آثار هرات ، فصل هفتدهم ، بخش م

نامش عبدالکریم ولد مرحوم آخند ملا محمدامین قوم غلجایی، مسکونه هرات عمرش ۲۹ سال است و اکنون به قید حیات میباشد اشعار خوبی دارد و این غزل از آن انتخاب شد:


ای دل نشین به گوشه ز مردم فرار کن 

آرام باش ترک از این گیر و دار کن 

دیوانه وار در پی گلچهرگان مرو 

هشیار شو به کنج قناعت قرار کن 

ای دل به یاد کاکل خوبان مشو پریش 

اندیشه از شکنجه زلف نگار کن

دل با کسی مبند رجا هم زکس مدار 

خود را به لطف عام حق امیدوار کن

غش یابی از مصاحب دونان روزگار 

تنها نشین سیم وجودت عیار كن 

دیوانه گر برای تو گویند مردمان

منشی تو هم به لفظ جنون افتخار کن