138

محروم

از کتاب: آثار هرات ، فصل هفتدهم ، بخش م

عبدالصمد خان متخلص به محروم ولد حاجی محمد حسین خان مسكونة شهر هرات است. عمر آن ۲۴ ساله است. تقریباً یک ونیم سال می شود که طبعاً مشغول غزل سرایی گردیده تقریباً به اندازه یکصد غزل و چند منظومه تا حال گفته اند این چند بیت از آن انتخاب شد:

ما را به هجر و جور و جفا یاد میکنی

نخل جوانی ام ز چه در باد میکنی

مردم ز درد ای مه من ناز هر دمی 

گاهی به حور و گه به پری زاد می کنی

دیدم که دوش بلبلی با گل به گریه گفت

ای بی وفا ببین که چه بیداد می کنی 

خیز و آی ای بت شیرین بینظیر

گر آرزوی تربت فرهاد میکنی

اول بپرس شرح دل بیقرار من 

ای پادشاه حسن اگر داد می کنی 

اجرت دهند اگر دل محروم زار را 

از وصل خویش گر ز غم آزاد میکنی