125
میرزا عبدالقادر بیدل
Mīrzā Abdul-Qādir Bēdil

کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل)


مضمون مجموعه دسته بندی
- با عتبار بطور نیست اینجهان حادث ترکیب بند ۴ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- باعتبار نگاهی درین سرای سپنج ترکیب بند ۵ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بپاس حق که بجان سوده ام سر اخلاص ترکیب بند ۱۴ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- برای مصلحت تست خلق ملک و ملک ترکیب بند ۲۲ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بسا کسان که درین کارگاه زنکاری ترکیب بند ۳۰ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بفکر حرص و هوا سخت نا توان شده ئی ترکیب بند ۲۹ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بمرض واجب و ممکن و جودا و برزخ ترکیب بند ۷ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بنام آن صمد بیچگونهٔ یکتا ترکیب بند ۱ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بوصف او بشکن خامه و بمان کاغذ ترکیب بند ۹ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- بهار انس چو او گلبنی ندارد یاد ترکیب بند ۸ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- توئی خلاصهٔ اعیان و زبدهٔ آفاق ترکیب بند ۲۱ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- جدا مخواه از آن آستان جبین هرگز ترکیب بند ۱۱ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- چرا نظر نکنی در صنایع فیاض ترکیب بند ۱۵ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- چو عندلیب درین باغ یی ادب مخروش ترکیب بند ۱۳ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- چوبا د دست بر افشان ز صحبت جهلا ترکیب بند ۲۸ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- خمیر مایهٔ ایجاد ما بصبح ازل ترکیب بند ۲۳ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- خوش آنکه کوچهٔ عشقیست آشیانهٔ او ترکیب بند ۲۶ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- دلیل شوق طلب گر جهان بود رهزن ترکیب بند ۲۵ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- دمیده ازین هر خار و خس هزاران باغ ترکیب بند ۱۹ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
- ز خم وحدت حق سر خوش حصول شرف ترکیب بند ۲۰ کلیات بیدل ۲/۴ ترکیب بند٬ ترجیع بند٬ قصاید٬ قطعات٬ رباعیات (نسخهٔ کابل) ادبیات
Total articles: 30