شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- آفاق به پای آه ما فرسنگیست رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آمد به سمرقند شه از رغم عدو رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آن زلف سرافکنده بر آن عارض خرم قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آن زلف که او به بوی مرزنگوش است رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آن لب نمزم گرچه مرا آن سازد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آیا شنیده هنرهای خسروان به خبر قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- ابروت به زه کرده کمان آمد راست رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ار نه مشکست از چه معنی شد سر زلفین یار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- از بوسه تو مرده با روان تانی کرد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از چهره و حسنشان همی تابد ماه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از حور بتی چون تو نزاید پسری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از دیدن و بسودن رخسار و زلف یار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- از مشک حصار گل خودروی که دید رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از مشک نگر که لاله بنگاه گرفت رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- اگر به تیر مه از جامه بیش باید تیر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- اگر چه کار خرد عبرت است سرتاسر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- امید نیکی و تاج ملوک و صدر کرام قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- اندر شکن زلف مرا بربستی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای پری روی آدمی پیکر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136