آفاق به پای آه ما فرسنگیست

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
آفاق به پای آه ما فرسنگیست
وز آتش ما سپهر دود آهنگیست

در پای امید ماست هر جا خاریست
بر شیشه ی عمر ماست هرجا سنگیست