آن زلف که او به بوی مرزنگوش است

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
آن زلف که او به بوی مرزنگوش است
گه بر جبهت گهی به زیر گوش است
زین باز عجب تر آن لب خاموش است
زو شهر و جهان به بانگ نوشانوش است