از مشک نگر که لاله بنگاه گرفت

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
از مشک نگر که لاله بنگاه گرفت
زو طبع غمی دراز و کوتاه گرفت

بر ماه بشست زلفکان راه گرفت
گیرند بشست ماهی او ماه گرفت