آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر
ترسنده ز که ؟ ز خصم و خصمش که ؟ پدر

دادمش چه بوسه ، بر کجا ؟ بر لب بر
لب بد ؟ نه، چه بد ؟ عقیق، چون بد ؟ چو شکر