از بوسه تو مرده با روان تانی کرد

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
از بوسه تو مرده با روان تانی کرد
وز چهره دل پیر جوان تانی کرد

رخ گاه گل و گه ارغوان تانی کرد
وز غمزه فریب جاودان تانی کرد