آمد به سمرقند شه از رغم عدو

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
آمد به سمرقند شه از رغم عدو
اینک ملک مشرق بدخواهش کو

گربیغو و جیحونش نظر دید افزون
پل بر جیحون نهاد و غل بر بیغو