از چهره و حسنشان همی تابد ماه

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
از چهره و حسنشان همی تابد ماه
بر ماه شکسته زلفشان گیرد راه

با چهره ی این چنین بتان دلخواه
من چون دارم خویشتن از عشق نگاه