ابروت به زه کرده کمان آمد راست

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
ابروت به زه کرده کمان آمد راست
مژگانت چو تیر بر کمان آمد راست
ما را ز تو دلبری گمان آمد راست
ای دوست تو را پیشه همان آمد راست