از حور بتی چون تو نزاید پسری

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
از حور بتی چون تو نزاید پسری
چون سنگ دلی داری و چون سیم بری

آمد دو لب تو را ز شکر نفری
کز هر سخنی همی فشاری شکری