اندر شکن زلف مرا بربستی

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
اندر شکن زلف مرا بربستی
وندر بندش دل مرا بشکستی

گویی که رسول نزد من چفرستی
دل بازفرست کز رسولم رستی