از مشک حصار گل خودروی که دید

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
از مشک حصار گل خودروی که دید
بر گل خطی ز مشک خوشبوی که دید

گل روی بتی با دل چون روی که دید
بر پشت زمین نیز چنین روی که دید