آن لب نمزم گرچه مرا آن سازد

از کتاب: دیوان عنصری بلخی ، بخش رباعیات ، رباعی
آن لب نمزم گرچه مرا آن سازد
زیرا که شکر چون بمزی بگدازد

چشمم ز غمانش زرگری آغازد
تا بگدازد عقیق و بر زر یازد