دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
زدن به معنای مشتاقانه خوردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زیارت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سَنَه و سُنة و سُنت و سُنّی و سنتی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سلامتی ، بهبودی و سلامت و بهبود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سو یا سون زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شَنگ زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شف یا فش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شمولیت ، شامل و مشمول زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شهروند گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوهٔ نگارش (ء) همزه نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( آ ) الفمد یا الف ممدؤده نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( و ) معدؤله نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( ىٰ ) الف مقصوره نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش الف مستوره فصل املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش پیشوند ( می ) نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش پیشوندهای ( ن٬ م ) نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
صفت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
صفت مونث با واژگان نه مونث و نه عربی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ضمیر اشاره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ضمیر یا جاگزین زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 129