111

تنقید

از کتاب: زبان د آری
تنقید را به معنای سره کردن ، برشمردن برتریها و کمبودها وسنجش به کار می برند .
این مصدرساختۀ فارسی زبانان است . درعوض تنقید جعلی دومصدردیگرهستند که می باید به همان معانی به کار روند .
یکی انتقاد ازباب افتعال است که به سلسلۀ مصدرسازی ازمصدرهای عربی مصدرانتقادکردن را ازآن ساخته اند . اسم فاعل آن منتقد است و برخورد انتقادی ، سخنان انتقاد گونه ، انتقادآمیز
نیزازآن کاربرد دارند .
دیگری نقد که اسم فاعل آن ناقد است . مصدرنقدکردن نیز از نقد که خود مصدرثلاثی مجرد است ، ساخته شده .
ازباب تفعیل ، دستة واژه های مشابه داریم ، مانند: تشریح کردن ، تقدیم کردن ، تحویل کردن ، تصویب کردن ، تحصیل کردن ، تعمیم کردن ، تدویرکردن ، تقدیرکردن ، تحریرکردن ، تشکیل کردن ، تسکین کردن، تبدیل کردن ، تحریم کردن ، تعظیم کردن ، ترمیم کردن ، تکثیرکردن ، تصویرکردن ، تشویق کردن ، تعویض کردن و... .
واژه های یادشده بدون ذکرفعل معاون « کردن » نیز همان معنایی را که می خواهیم انتقال می دهند. درهرحال ، در صورتی که بتوانیم با واژة فارسی آلش کنیم سودمندتر خواهد بود.