111

پیرو مهمل

از کتاب: زبان د آری
غنای زبان گفتار گواهان زیادی دارد ، یک از آن شمارکاربردپیرو مهمل یا تابع محمل است که در گفتار بیش ودر نوشتار اندک هست ، مانند: کتاب متاب ، قلم ملم ،‌ پاکت ماکت.

واگرواژة اصلی با میم شروع شود پیرومهمل با پی شروع می شود. میوه پیوه ، مشوره پشوره ، مگس پگس . پیرومهمل با دو ارزش درزبان چیرگی و همه پسندی یافته است :

یکی کنار هم آمدن واژه های هموزن سخن را اندکی آهنگین می سازد . دیگر بسا چیزهای گفتنی گفته نشده را در ذهن شنونده روشن می کند . به کودک بگویید که کتابت را بگیر وبیا ! او تنها کتاب خود را گرفته می آید. و اگر بگویید :
کتاب متابت را بگیر وبیا !

درآن صورت با کتاب وقلم و حتا بکس کتابها و یگان کتابچه و چیز های کار آمد برای درس می آید و پس همان « متاب » همه چیزهای بیش از کتاب ونزدیک با آن را دربر دارد.