111

جای کلمه های پرسش در جمله

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

کلمه های پرسش پیش از اسم و فعل و وابسته های عددی می آیند مانند :

کدام خانه از شماست ؟

چند درخت شکوفه کرده است ؟ 

کجا زندگی می کنید ؟

چگونه آب بازی می کند ؟

چند کیلو برنج می پزد ؟

چند متر تکه لازم است ؟

چند اویرو می ارزد؟