111

پیروی امتیازی و سببی

از کتاب: زبان د آری

پیروی امتیازی :

پيروی امتیازی با کلمه های ربط اگرچه ، هر چند ، گذشته از این که، علاوه بر آن که ، باوجود این که ، باوجود آن که ، با این که، با آن که ، ساخته می شود . ساختار این جمله ها نیز از کلمۀ ربط شروع میشود، سپس فقره پيرو و پس از آن فقرۀ پايه می آید ، بدين گونه :

کلمۀ ریط + فقرۀ پيرو + فقرۀ پايه

مثال :

ـ با وجود آن که اسباب سفر را فراهم کرده بود ، از رفتن منصرف شد .

اسباب سفر را فراهم کرده بود = پيرو

از رفتن منصرف شد . = پايه

هر چند که ناتوان عشقم

در معرکه پهلوان عشقم ( واقف )

ناتوان عشقم = پيرو

در معرکه پهلوان عشقم = پايه

ـ اگر چه از آن فلم خوشش نمی آمد ، با ما به سینما رفت .

از آن فلم خوشش نمی آمد = پيرو

با ما به سینما رفت = پايه


پيروی سببی :


در پيروی سببی فقره های پيرو با کلمه های ربط چون، چون که ، از آن جا که ... پیش ازفقرۀ پايه می آیند ، و فقره های پيرو با کلمه های ربط که ، چه ، تا ،تا که ، زیرا ، زیرا که ، چرا ، چراکه ، بنا بر این ، بنا برآن... پس از فقرۀ پايه جا می گيرند .

ـ چون عجله داشتم ، منتظر شما شده نتوانستم .

عجله داشتم . = پيرو

منتظر شما شده نتوانستم . = پايه

ـ از آن جا که رخصتی سه ماه است ، می توانیم به کشور دور تری برویم .

رخصتی سه ماه است . = پيرو

می توانیم به کشور دور تری برویم . = پايه

ـ چون کارخانه گی اش تمام شد ، چراغ را خاموش کرد .

کارخانه گی اش تمام شد . = پيرو

چراغ را خاموش کرد . = پايه

***

ـ دیروز به خانۀ ما آمد ، تا از احوال من با خبر شود .

ـ به من تیلفون کرد ، زیرا که فکاهی نوی می خواست بگوید .

- برادرم یک ماه می شود که به خانۀ ما نیا مده است ، زیرا که در این یکماه مصروف امتحان ها بودم .