111

تاوه یا تابه

از کتاب: زبان د آری
هردو ازدو لهجۀ فارسی مانده اند. هردو برابرانه درشعر بکار رفته اند. نمی دانم چرا امروز ما تاوه می گوییم ،مگر در نوشته ها تابه را بکار می بریم باپنداشت آن که تاوه واژۀ درخورنوشتار نیست.

منجیک شاعر ترمذی تاوه گفته است :

چون مرغش ازهوابه سوی ورده
از معـــــده باز تاوه شـود نانتو رابعه شاعرهمروزگار منجیک وازبلخ تابه گفته است :

توچون ماهی ومن ماهی، همی سوزم به تابه بر
غم عشقت نه بس باشد ، جفــا بنهـادی از بربر
حالا که تاوه می گوییم باید تاوه بنویسیم .