111

ترتیب کلمه ها در جمله

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

ترتیب کلمه ها در چگونه گی معنای جمله اهمیت دارد جمله های بیمار نزد داکتر رفت . و داکتر نزد بیمار رفت از هم متفاوت اند.

در جمله های دری فعل جز حالات استثنایی در اخیر جمله می آید .کوچکترین جمله از فاعل و فعل لازم ساخته می شود که رفته رفته انکشاف می یابد مانند: عقاب + پرید ديروز ( قيد زمان ) + عقابی ( فاعل نکره) + گرسنه ( صفت) + از شاخه درخت ( متمم فعل ) + کبوتری را (مفعول صريح ) + برق آسا (قید حالت) + ربود ( فعل متعدی ) جز مواردی که اشاره شد ، در زبان دری پی هم آیی واژه گان ثابت نیست. به ویژه در زبان شعر بنابر خواست احساسی شاعر و ارزش نهی به این یا آن کلمه ، هرگونه جا به جا سازی ممکن است.