1

تنش

از کتاب: در دری ، فصل گفتار ، بخش ترکیب لغات
27 June 2017


اصطلاح :
تنش
معنای فرضی:
کشمکش
معنای اصلی:
 تاربافتن
ترکیب :
  •  [ تن ] بن مضارع فعل تنیدن که معنای بافتن و تارزدن را میرساند.
  • [ اِش ] پسوندی که با بن مضارع ترکیب شده، حاصل مصدر را میسازد.
  • تن + اِش = تنش = تارزدن یا بافتن
بررسی :
تارزدن و یا تاربافتن معنای کشمکش را نمیدهد.


پس کلمۀ تنش در ترکتیب تابع دستور، اما در معنی، مفهوم درست را افاده نمیکند .