111

ترت وفرت کردن ویا ترت وفرت شدن

از کتاب: زبان د آری
این عبارت به معنای پراگنده شدن وضایع شدن می باشدو آن نیز عامیانه پنداشته می شود ، نه ادبی ، حال آن که باربار در شعر شاعران پیشینه بکار رفته است ، با این فرق که آن وقت وشاید درورارود ترت ومرت می گفته اند ، چون آن که خجستۀ سرخسی شاعر دورۀ سامانیان بکار برده است .


آن مال ونعمتش همه گردید ترت و مرت
وان خیل وآن حشم همه گشتند زار وار
(لغت فرس )

درزبان ما ترت وفرت کردن پراگنده کردن وضایع کردن بکار بردنی است.
طورمثال می گویند :« فلانی تمام میراث پدری را دریک سال ترت وفرت کرد.»