111

تشکر کردن یا تشکری کردن

از کتاب: زبان د آری

تشکرسپاسگزاری کردن ، سپاسداری کردن ، سپاسمند بودن یا شدن . منت داری کردن است . این واژه عربی و مصدر باب تفعل است مانند : ترحم ، تکلم ، تصور ، تقلب ودیگر. تشکرکردن دری شدة این مصدر است مانند ترحم کردن ، تکلم کردن ، تصور کردن و تقلب کردن . در زبان دری باپیوستن یا ی قید ساز و صفت ساز با آن تشکری کردن را می سازند که نادرست برنادرست می شود. اول خود تشکرکردن قابل تامل است زیرا از مصدر عربی با پیوند دادن فعل معاون کردن باز مصدر ساختن است . سپس یای صفت وقید ساز بنا بر هیچ قاعده با آن نمی چسپد. حالا که تشکر کردن را ساخته اند ، کاربرد همان واژه درعبارتهای تشکرمی کنم. تشکر کردم ودیگربسنده است. باید توجه داشت که در عبارتهای : جای تشکر و سپاسگزاری است . با تشکرنمیتوان دین شما را ادا کرد. این کار به تشکر می ارزد و همانندهای آنها واژة تشکر به تنهایی معنا را به تمامی بیان می کند.