دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
پخچ و پست و پخش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پروا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پروا و وار و واری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پسِ پشت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندها اسم مکان ساز زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندها ی نشانه صفت نسبتی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای اسم جمع ساز زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای اسم زمان زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای اسم معنا ساز زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای تشبیهی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای صفت فاعلی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای مفعولی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای نشانه خوردی یا ابراز دوستی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهای نشانه قید زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پسوندهایی که صفت مشتق می سازند زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
پشک یا گربه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پښتانه څنګه خپله پښتو پردۍ کوي شینکی آسمان دستور زبان محمد زمان ستانیزی
پیدا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پیرو مهمل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 271