دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
چالش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
چیر وچیره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چیستی وچگونگی ترکیب زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حایل وهایل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حذف فعل باقرینه وحذف فعل بی قرینه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حولی ، حویلی و حوالی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خسته ، هسته ، استه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خفک کردن ، خفه کردن و خپ وخپک زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خوی یا خو زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
د پښتو (ي) ګانو گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
دِه به معنای بزن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
در بارهٔ دُر درّی نیلگون کمان دستور زبان محمد زمان ستانیزی
در شرح مسائل گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
دم دادن ، دم به دم ، دم زدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دوکان یا دکان زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دیوال یا دیوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
رستم و سهراب افسانه های قدیم شهر كابل دستور زبان عبدالاحمد جاوید
رشادت و رشید زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبان دری ازگفتار تا نوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 129