111

پشک یا گربه

از کتاب: زبان د آری
کسانی پشک را واژۀ زبان گفتار وگربه را ادبی ونگارشی می پندارند.راستی اصل زبان همان زبان گفتاراست .
پشک وپوشک وپیشک درکنار گربه درشماری گویشهای زبان فارسی بوده و هست و درادبیات هم به کار می رفته است .
درگویش کابل کسی گربه نمی گوید . پشک می گویند وپشک می نویسند . چه خوب است که هردو واژه را نگهداریم وبه کار بریم . نه گربه را برنجانیم ونه پشک را! دربخارای قدیم پوشک می گفته اند .

شاکربخارایی ، شاعر سدۀ چهارم پوشک را در سروده یی بکار برده است :

چند بردارد این هریوه خروش
نشود باده بر سرودش نوش
راست گویی که در گلوش کسی
پوشکی را همی بمالد گوش