111

پسوندهای نشانه قید

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

وار: دیوانه وار ، برادر وار.

آنه: دوستانه ، مستانه ، دزدانه ، بخردانه ، هوشیارانه ، عاشقانه .

اکی: روزکی ، خپکی ، گمکی ، زیرکی ، پیشکی ، کردکی ( گپ کردکی) مرگکی.

آن: خندان خرامان ، غلتان ، رقصان ، نالان گریان . غلتان غلتان همی رود تالب گو (از نخستین شعرهای دری ، منسوب به پسر يعقوب ليت صفاری)