111

پسوندها ی نشانه صفت نسبتی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

- ی : کابلی ، سمرقندی ، آسمانی ، نیلوفری ، کتابی ، چوبی ، سنگی ، مزاحی، چرسی ، شرابی ، محبتی

- یی : پس از واولهای ( آ ، و ، ه ) طلایی ، هوایی سرمه یی ، قصه یی ، پرزه یی ، میله یی ، نخره یی ، قورمه یی ، ( پینه پینه )، گله یی ، لیمویی، جادویی ، آلوبالویی . 

- گی پس از و اول (ه) : هفته گی ، خانه گی ، بچه گی ، کوچه گی ،میمنه گی

۔ وی پس از واول ی : دهلی ، دهلوی ، از غزنی غزنوی ،از علی علوی ، از مانی مانوی .

- وی پس از یه: چون از هسپانیه ، هسپانوی، از قونیه، قونوی ، ازارمویه ، ارموی .

- ين : زرین ، پشمین ، شیرین ، نوشین ، رویین ، سنگین لاجوردین ، نمکین.

ينه : سبزینه ، دیرینه ، شبينه ، زرینه ، پارینه.

انه : مردانه ، زنانه ، پیرانه ، پیرانه ، جوانانه ، شاعرانه ، هنرمندانه ،عالمانه.

- ناک: دردناک ، غمناک ، تابناک ، شرمناک ، طربناک ، بیمناک،وحشتناک.

 گین : اندوهگین ، شرمگین ، غمگین ، رنگین ، آبگین ، سنگین .

 آگین : زهراگین ، قهرآگین ، دردا گین.

مند : هنرمند ، دانشمند ارجمند، زورمند، ثروتمند ، صحتمند ، شکوه مند ، کارمند ، نیازمند ، آبرومند.

اومند : تنومند ، برومند·