111

پسوندهای مفعولی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

صیغه های ماضی :

يم ، يمان ، يت ، يتان ، يش ،یشان

دیدم ( = مرا ديد ) ديديما ، دیدیت ، دیدیتان ، دیدیش ، دیدیشان 

يا : يمه ، يما ، يته ، يتانه ، پشه ، يشانه.

دیدیمه ، ديديما ، دیدیته ، دیدیتانه ، دید پشه ، دیدیشانه

صیغه های حال و مضارع :

می بینیم (= مرا می بیند ) ، می بینیشان ، می بینیت ، می بینیتان ، 

می بینیش ، می بینیتان