111

پسوندهای اسم زمان

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

دم : سپیده دم ، صبحدم 

گاه : سحرگاه ، چاشتگاه 

آن : بامدادان ، بهاران

گاه + آن : سحرگاهان ، شبانگاهان ، صبحگاهان