111

پسوندهای اسم جمع ساز

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

آن: زنان، مردان ، درختان ، چشمان ، لبان ، شاگردان ، دانشمندان 

ها: میزها، چوکیها، قلمها ، روزنامه ها ، کتابها ، گلها ، سنگها 

یان: زیبایان ، نیکویان، آشنایان ، مهرویان ، گدایان ، پارسایان جهانکشایان ، کامروایان ، جنگجویان

گان: نویسندگان ، بندگان ، آیندگان ، پناهندگان

ین: مامورین ، محصلين ، ناقلین ، مهاجرين ، مستخدمين