111

پسوندهای تشبیهی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

گون : گلگون ، لعلگون ، گندمگون ، میگون ، سیمگون ، ابگون .

فام : نقره فام

وش : پری وش ، ماه وش

سان : پروانه سان ، دیوانه سان

آسا : سیل آسا ، برق آسا

هـ : دسته ( مانند دست ) گردنه (مانند گردن) دندانه ( مانند دندان ) پشته (مانند پشت) زبانه  (مانند زبان)  نوله ( مانند نول) ، پایه (مانند پای)

واری با رای مکسور : شیر واری ، آدم واری

دلت سنگ واری سخت است

دستهایش برف واری سرد است