111

پسوندهای اسم معنا ساز

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اش آموزش ، پرورش ، جنبش ، لغزش ، کنش ، روش ، کاروش ، برش

یش: پیدایش گشایش ، آرایش ، نیاش ، همایش گویش ، رویش 

ی: بدی ، نیکی ، روشنی ، آسمانی ، جوانی ، زمستانی ، درازی

کوتاهی یی: زیبایی، شنوایی ، توانایی ، خوشبویی ، نیکویی ، کمرویی ، بی رویی، خوشخویی ، آشنایی