111

پسوندهای نشانه خوردی یا ابراز دوستی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اک : طفلک ، گلک ، باغک ، آدمک ، کارک ، نانک ، آبک. 

گک: پیسه گک بچه گک ، روپیه گک ، شیرنی گک ، گدی، گک.

چه: باغچه ،آلوچه ، کوچه( از کوی)  تفنگچه ، کتابچه ، موترچه ، حوضچه ، بیلچه ، خوانچه ، سراچه

اوئ: دخترو، مادرو ، سیفو ، خالو ، فضلو ، گلو ، بچو.

ای: با نامهای خاص ، مانند از نازنین ، نازی، ازگلالی ، گلی ، از ماریا ، ماری، بیادری ( در زبان گفتار = برادرک ) .


یادداشت:

پسوندهای یاد شده همه پسوندهای اشتقاقی را در بر نمی گیرند، در این جا به مهمترینها بسنده شد