111

پسوندهایی که صفت مشتق می سازند

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

پسوند های صفت برتر و برترین ( صفت تفضیلی و عالی ) این پسوند ها دو تا اند ، یکی تر ودیگری ترین سفید ، سفید تر ، سفید ترین ، گرم ، گرم تر ، گرم ترین ، سرد ، سرد تر، سرد ترین ، خورد ، خورد تر ، خورد ترین

دوم - پسوندهای اشتقاقی که اسم و صفت و قید می سازند عبارت اند از چهار گروه :

۱- پسوند های اسم معنا ساز

۲- پسوند های اسم جمع

۳- پسوند های اسم مکان

۴- پسوند های اسم زمان