111

پسِ پشت

از کتاب: زبان د آری
این عبارت به شکل یک کلمۀ مرکب وبه معنای عقب و پشت بکار میرود و «پشت سر» هم می گویند. واژۀ همانند آن پیش روی است که به معنای مقابل و روبه رو کاربرد دارد. واژة پس پشت هم درشاهنامه به کاررفته است:


پس پشت شان دورمانده زکوه
بـرو لشکر کینه ور همگــــروه

* * *
تهمتن برانگیخت گرد ازشتاب
پس پشت جنگــاور افراسیاب

یکی دو مثال : پیش روی خانه دریا است وپس پشتش کوه .
او پس پشت خودرا ندیده فرارکرد.
آفتاب به پشت کوهها فرو رفت
( به جای به عقب)