111

پسوندها اسم مکان ساز

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

گاه : فروشگاه ، نمایشگاه، زیارتگاه ، چراگاه ، شکارگاه ، لشکر

گده: دهکده ، میکده ، ستمکده و غربتکده و قیامتکده ( در شعر و به خصوص شعرهای بیدل کنایه از جهان)

استان: گلستان تاکستان، افغانستان ، بلوچستان ، ریگستان .

سار: چشمه سار ، نمکسار ، سایه سار،

سیر: گرمسیر ، سردسیر

زار: کشتزار ، گلزار ، مرغزار (مرغ = سبزه) شوره زار

 دان و دانی: در قند دانی ، کاغذ دانی ، خاکستر دانی ، میوه دانی مرچ و نمکدانی ، گلدان ، آبدان ، یخدان.