111

پسوندهای صفت فاعلی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

چی : سماوارچی ، شکارچی ، قاچاقچی ، دنبوره چی ، تماشا چی ، توپچی ،قاپچی  ( قابوچی= پهره دار) ، جهرچی ( جارچی ) سرنی چی ، ترم چی

کار: فراموشکار ، نیکو کار، گنه کار ، راستکار ، پرکار ، خرکار كلان كار، برمه کار ، ولدینگ کار ، بسته کار ، لهیم کار ( نامهای پیشه وران ) گار: آموزگار ، پروردگار ، یادگار ، رستگار ، آفرید گار.

 گر: زرگر . دروگر . جادوگر ، بزرگر ( دهقان ) چرمگر، آهنگرکوزه گر، رفوگر.

( نامهای پیشه وران)

بان و وان : باغبان ، دروازه بان ، دربان ، مرزبان ، گادیوان ، جاله وان ، سگ وان

 دار: چوکی دار ، پهره دار ، تیکه دار ، تحویلدار ، اجاره دار، زمیندار، نامدار ، قوم دار ، حواله دار ( اوالدار سرباز )، مردم دار ، کاردار (کارمند )