111

پسوندها

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

پسوندها که پس از کلمه های مستقل میآیند بنابر وظایف شان دو گونه اند :

یکم -  پسوندهای تصریفی

دوم  پسوند های اشتقاقی

یکم ، پسوندهای تصریفی که گردان فعل را انجام می دهند دو گونه اند :

الف - همه پسوندهای فاعلی که با ریشه های فعلها می آیند و به ضمایر متصل شخصی مشهور اند ، مانند :

ام در میروم.

ایم ( یای مجهول ) در می رویم ،

ای در می روی.

اید (یای مجهول ) د ر می روید :

اد درمی رود .

اند در می روند .

همچنان ام ، ایم ، ای ، اید ، ایم ، ای ، اید ، واند در ریخت های زمان گذشته 


ب- پسوندهای اضافی که ضمایر متصل ملکی نیز نامیده شده اند، مانند :

ام ، در دستم 

اما ، در دست ما 

آت ، در دستت 

اتان ، در دست تان

اش ، دردستش

اشان ، در دستشان

این پسوندها پس از واولهای ( آ وی )

به صورت یم ، یما ، يت ، يتان ، يش ، یشان می آیند. صدایم ، صدايما ، صدایت ، صدایتان ، صدایش ، صدایشان.

یادداشت : در زبان گفتار، پسوندهای فاعلی صیغه های یک گوینده ( مفرد متکلم ) زمان گذشته و آینده ام ( ضمه یا پیش + میم ) است . مانند خوانم و خواندم .

در همان محاوره پسوندهای اضافی ( ضمایر متصل ملکی ) بدین گونه اند:

ام ( كسره + میم ) در کتابم

اما ( كسره + م ) در کتابما

ات ( كسره + ت ) در کتابت

اتان ( كسره +  تان ) در کتابتان 

اش ( كسره + ش ) در کتابش


اشان ( کسره یا زیر + شان ) در کتاب شان

یادداشت :

در " تاریخ زبان فارسی" ضمۀ مقدم بر میم در پسوندهای فاعلی و پسوندهای ،اضافی چون برادرانم دلم ( که در گویش پنجشیر کار برد دارد) و بودم ، کردم ( که د ر کابل نیز به کار می رود) مشخصه متنهای "عبری - فارسی " شناخته شده است ( جلد ۱ رویهٔ ۳۲۷)