دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
افغانستانی گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
التتمش؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
الف های زبان دری در دری دستور زبان حسیب الله فضل
الفبا یا الف بی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
الفبای زبان دری نوشتار الفبا در دری دستور زبان سیف الله فضل
الفبای زبان دری روش املای زبان دری دستور زبان عبدالاحمد جاوید
املا نخست روش املای زبان دری دستور زبان عبدالاحمد جاوید
اولویت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
اینی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بادیه و بادیه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بالاپوش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بجکم تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
بحثی بر نوشتار شعر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بد اخلاقی لهجه در غیاب زبان لالاجان و برخوردار زیر زره بین دستور زبان سیف الله فضل
بدل و عطف بیان در جمله ها زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
برکوشک تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
بنی آدم اعضای یکدیگر اند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پُت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پُست آدرس زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پاغنده زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 272