دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
پسِ پشت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پشک یا گربه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پښتانه څنګه خپله پښتو پردۍ کوي شینکی آسمان دستور زبان محمد زمان ستانیزی
پیدا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پیرو مهمل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پیروی امتیازی و سببی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پیروی وصفی و زمانی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تاوه یا تابه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ترت وفرت کردن ویا ترت وفرت شدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تشکر کردن یا تشکری کردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تصادف و تصادم زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تغییر و تغیر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تنش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
تنقید زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
تنوین زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
جشنواره گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
جمع بستن کلمه های دری و کلمه های دخیل زبانهای دیگر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
جمهور ، جمهوری ، جمهوریت و رییس جمهور زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چاشت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 130