32

بجکم

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل تعلیقات ، بخش ترجمۀ مؤلف
01 January 1280

 درتعليق ۱۸ درباره بجکم توضیحی کوتاه داده شد این کلمه چنانچه گفتم، درنامهای تورکان متاهل بود،ومحمود بن حسين بن محمد کاشغری دردیوان لغات الترك تاليف ۴۶۶ ه، طبع استانبول درسه جلد ۱۲۳۳ / ۳۵ ق گوید: بجکم به فتحه اول و سکون دوم و فتحه سوم:السوم و هوالحريرة او ذنب بقرالوحش يقوم به البطل يوم القتال والغزية تسميه برجم ( ص ۴۰۱ج۱)

باين طورگویا بجگم اصلأ گاو وحشی بود،که ازموی ودم آن نشانه علم یا پرچم می ساختند،وآنراهم توسيعأ بحکم می گفتند،وجزو