1

الفبای زبان دری

از کتاب: در دری ، فصل نوشتار ، بخش الفبا

مجموعۀ الفبای زبان دری مشتمل بر ۳۲ حرف اصلی و ۱۳ حرف کمکی و ۴ نشانه میباشد:


حروف اصلی:حروف کمکی:نشانه ها: