111

اینی

از کتاب: زبان د آری
صفت اشارۀ نزدیک است .
درگفتار زیاد به کار می رود و اونو صفت اشارۀ دور آن است.
اکنون هردو واژه درنوشتار راهی ندارند. درگذشته های دور این واژه ها درکتاب نویسی کاربرد داشته اند. درکتاب کشف المحجوب هجویری غزنوی می خوانیم :

« وزرا گفتندکه :« اینی را برتخت مملکت باید نشاند؟»
(رویۀ ۲۳۸) .


برای غنای نوشتار چه خوب است که درکنار این وآن اینی واونو هم که درگفتار هستند به کار بروند.