111

الفبا یا الف بی

از کتاب: زبان د آری
این بحث تنها به فارسی افغانستان یا زبان دری پیوسته است، نه به دیگرلهجه های زبان فارسی .درفارسی افغانستان می گویند: الف بی پی تی ثی مگر برپشت کتاب مکتب می نویسند: الفبا .

درحالی که هرگز اززبان یکی هم به جای بی(ب) با شنیده نمی شود. نمی گویند با پا تا ثا . هیچ دلیلی، جزتقلید وجود ندارد که تصویر نگارشی الف بی برروی کاغذ الفبا شود.باید بنویسیم : کتاب الف بی .