1

افغانستانی

از کتاب: در دری ، فصل گفتار ، بخش ترکیب کلمات
13 April 2012


اصطلاح :
افغانستانی
معنای فرضی:
افغان
معنای اصلی:
چیز یا کسی که نسبتی به کشور افغانان داشته باشد
ترکیب :
  • [افغان] معَرب اپگان به معنای اسپه + گان (پسوند جمع) به معنای اسپسواران.
  • در منابع قدیم هندی به شکل اشڤکان و اشوکان و آسوکا هم ثبت شده است. اما منابع چینی٬ آنرا به شکل "اپوکین" قید کرده اند.
  • [استان] پسوند جاه است که معنای سکونتگاه و یا کشور را میدهد.
  • [ی] یائی منسوب گفته میشود که معنای نسبت را میرساند.
  • افغان + ستان = کشور افغان.
  • افغان + ستان + ی = کس و یا چیزیکه منسوب به کشور افغان باشد.
بررسی :
مردم افغانستان را٬ افغان مینامند نه افغانستانی.
پس کلمۀ افغانستانی در ترکیب، تابع دستور است اما در معنی، مفهوم داشتن نسبت به کشور افغانان را میرساند.