دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
گفته یا اترانس Utterance زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گلم یا گلیم زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گله کذاری یا گله و گذاری یا گله گزاری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های جمله از نگاه ساخت زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های جمله از نگاه معنا زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های فعل از نگاه زمان و شخص زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های فعل از نگاه ساخت زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های فعل از نگاه معنا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های فعل از نگاه معنا زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های قید از نگاه معنا زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
لاش و لاش کردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
لاویک انوک ؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
لغزیدن یا لخشیدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
للو ولالایی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مَرَّه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ما و شما ، مایان وشمایان ،‌ ماها وشماها و مان ، تان و شان زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ماضی احتمالی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
ماضی استمراری زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
ماضی التزامى زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 272