111

گفته یا اترانس Utterance

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

گفته که شبه جمله هم نامیده میشود، یک یا چند کلمه است که حالات و مفاهیم کاملی را بیان می دارند گفته ها جمله نیستند ، مگر مانند جمله مستقل به کارمی روندو درادای معنا نیازمند جزء دیگری نیستند.

همه کلمه های مستقل و نامستقل صوت : واه واه ، اخ ، اف ، به به . شرشر، تپ تپ ، عوعو ، میومیو، کلمه های خواندن وراندن جانوران ، مانند چو ، چخ ، پشت ، باه باه ، به به ، کش. 

کلمه های ندا بامنادا: خدایا ، یارب ، ای روزگار.

کلمه های خطاب ، خدايا ، د لبرا، 

قسم با پیشینه " به " به سرت ، به قرآن ، بخدا در " هیهات ، چو برق پرفشان رفت ." (بیدل) واژۀ "هيهات" در "ای چرخ فلک! خرابی از کینه تست" نداومناداهای " ای چرخ فلک !" ، گفته ها اند.

و این ساختارهای نحوی : سلام ، خدا حافظ ، نام خدا ، شب بهخیر ، 

سفر به خیر ، شبتان خوش ، شاباش ، شا باش ، به چشم ، به چشم ، بلی

بسیار خوب ، عجب از گفته ها به شمار می آیند.